ADS
ADS ADS
:: سال نو مبارک

 

اضطراب، علل ایجاد‌ و روش‌های غلبه بر آن

مقاله ای از جلال سلیمی ( مشاور تحصیلی )

 

اضطراب از کلماتی است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و بهنظر، تمام انسانها آن را در زندگی خود تجربه میکنند. قبل از اینکه در مورد اضطراب، عواملایجادکننده، علائم و نشانهها و پیشگیری و درمان آن صحبت کنیم، باید تفاوتی بین ترس، وحشت و اضطراب قائل شویم. ترس، بیشتر یک پدیدهی مفید و مشخص است. ما از کودکی از پرت شدن از بلندی میترسیم. 
علت این ترس مشخص است و موقعیتی که ممکن است این ترس به سراغ ما بیاید نیز معین است. ما تا وقتی در موقعیت یک بلندی بدون حفاظ قرار نگیریم، نمیترسیم. یعنی اگر از پشتبام بلندی که دارای حفاظ است، به جایی بنگریم، ترسی نداریم. پس ترس، علت و موقعیت مشخص دارد و در اکثر موارد، کاربرد و تأثیر مثبت دارد. کودکان هم با وجود ترس میتوانند از جان خود حفاظت کنند

 

 

 

اما وحشت، کارکرد مثبت ندارد و علت بهوجود آمدن آن، یک حادثهی بد، خاطرهی ناگوار یا یک تجربهی ناخوشایند است. مثلاً کسی که در یک رانندگی دچار تصادف شدیدی شده است، از رانندگی وحشت دارد. اگرچه شاید احتمال وقوع تصادف (در یک اتومبیل با امکانات و ایمنی بالا) به نسبت خاطره‌‌ی قبلی بسیار کم باشد، باز آن فرد حاضر نیست رانندگی کند. پس در این مورد هم علت (وحشت) مشخص است اما موقعیت ایجادکنندهی آن اگرچه محدود و مشخص باشد، برای همه منطقی تصور نمیشود و کارکرد وحشت، مثبت نخواهد بود

 

 

اضطراب با هر دوی این موارد فرق دارد. اضطراب، هم کارکرد مثبت دارد و هم کارکرد منفی و یا به عبارت بهتر، احساس اضطراب تا یک جای خاص کارکرد افراد را بهتر میکند و از یک جایی به بعد، افزایش اضطراب، باعث افت کارکرد میشود. تفاوت دیگر اضطراب با ترس و وحشت این است که علت شفاف و واضحی برای اضطراب نمیتوان یافت. 

 

اگرچه برای برخی افراد، اضطراب ناشی از موقعیت خاصی است که در آن قرار میگیرند (در یک جمع جدیدی از انسانها، زمان امتحان، هنگام جدایی از خانواده و…)، اما در هیچیک علت بیرونی، دلیل قابل استناد و ملموسی برای این نگرانی و اضطراب وجود ندارد بلکه تصور فرد نسبت به این موقعیتها مثبت نیست. در ادامه ابتدا به اضطراب و علائم و درمان آن میپردازیم و در انتها روشهای مهار اضطراب امتحان را بررسی خواهیم کرد.

 
تعریفی از اضطراب

 

 

اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است. بهطور کلی اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدنِ سر دل، تنگی قفسهی سینه، تپش قلب، تعرق، سردرد و… همراه است.
از علائم و نشانههای اضطراب میتوان به این موارد اشاره کرد: عصبی بودن، تنش، احساس خستگی، بی‌‌خوابی، لرزش، تنگی نفس، بی‌‌حالی، اشکال در تمرکز حواس، تپش قلب، تکرر ادرار، سرگیجه و گوشبهزنگ بودن.
 
علل اضطراب
اضطراب میتواند ناشی از یک وضعیت روحی، اجتماعی، فیزیکی، زیستشناختی، اختلالات طبی، اثرات جانبی داروها و یا ترکیبی از این موارد باشد.
 
فاکتورهای روحی- اجتماعی که میتواند سبب ایجاد اضطراب شود، عبارتند از:

 

 

 حالات درونی فرد و انگیزههای ناخودآگاه
 ناتوانی فرد در مقابله با فشارهای محیطی
 احساس جدایی یا طرد شدن
 احساس فقدان و یا از دست دادن حمایتهای عاطفی
 تغییرات ناگهانی محیطی یا حوادث غیرمنتظره
 یادگیری در منزل و محیط مثل یادگیری اضطرابها و ترسهای والدین
 افکار و عقاید غیرمنطقی، غلط و اغراقآمیز در مورد خطرات موجود و موقعیتهایی مثل امتحان و…

 

 

فاکتورهای جسمانی و زیستشناختی نیز به ژنتیک فرد و فعل و انفعالات شیمیایی مغز مرتبط است و در عللطبی و دارویی میتوان به پرکاری و کمکاری تیروئید، کمبودویتامین B12، کمبود قند خون و… اشاره کرد. با این تنوع در علل ایجاد اضطراب، مسلم است که درمان اضطرابهای پیشرفته و حاد، نیاز به مشورت دقیق با پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان مجرب دارد.

 

 

برای درمان اضطراب، عدهای به روشهای دارویی و عدهای به درمانهای غیردارویی اعتقاد دارند، اما به نظر میرسد ترکیبی از هر دو میتواند درمان زودرس و کامل را فراهم کند. به نظر متخصصان، صحبت با شخص مورد اعتماد، روشهای ایجاد تمرکز، حمام گرفتن طولانی، استراحت در یک اتاق تاریک و ورزشهای تنفسی عمیق، جزو درمانهای سریع و شخصی قلمداد میشوند.
 
اضطراب امتحان

 

 

شاید بدون اغراق بتوان گفت، شایعترین نوع اضطراب در سنین نوجوانی و کودکی، اضطراب امتحان است که بسیاری از دانشآموزان و حتی دانشجویان نیز آن را تجربه میکنند. در اغلب موارد میتوان گفت فاکتورهای روحی- روانی و اجتماعی عامل اساسی ایجاد این نوع اضطراب است. جای تأسف دارد که بگوییم این اضطراب در حین امتحان، سبب کاهش کارکرد و عملکرد مطلوب دانشپژوه شده و عامل کاهش نمره و امتیاز فرد میشود. برخی از علل این اضطراب عبارتند از:

 

 

 ناشناخته بودن موقعیت یا نحوهی امتحان
 حساسیت فرد در کسب نمره و امتیاز خاص
 ترس از والدین و حساسیتهای تحصیلی آنان
 رقابتهای منفی و مخرب در گروه دوستان
 نگرشهای ایدهآل و غیرانعطافپذیر دربارهی نتیجهی امتحان
 موفقیت یا عدم موفقیتهای قبلی در امتحانات
 دیدگاه اعتباری و وابستگی محض به نمره و تحصیل

 

 

ابتدا به توضیح مختصری در مورد هریک از این علل میپردازیم و در ادامه راهکارهایی برای رفع اضطراب خواهیم آورد.
 
ناشناخته بودن موقعیت و نحوهی امتحان

 

 

حس دائمی ناآگاهی از نحوهی طرح سؤال در تمام سالهای تحصیل وجود داشته و دارد. در کنار آن زمانی که از عنوان امتحان کشوری، نهایی، منطقهای یا هماهنگ استفاده شود، این اضطراب و نگرانی چندین برابر میشود، چراکه فرد حس میکند در موقعیتی جدید و با آزمون و امتحانی متفاوت روبهرو خواهد شد. این تازگی و تفاوت در مواجهه با کنکور، بیشتر از مواقع دیگر است و بهواقع هم تفاوت و تازگی در آزمون سراسری وجود دارد.
 
حساسیت افراد به نمره و امتیاز خاص

 

 

در این حساسیت، شیوهی نگرش افراد، خانواده و مدرسه دخیل است. همانطور که تجربه نشان میدهد در مدارس غیردولتی که توجه اولیای مدرسه و دانشآموزان به تحصیل و پیشرفت درسی بیشتر است، این نگرانی و اضطراب، از حد معمول فراتر میرود و در مرز نیم (5/0) یا بیست و پنج صدم (25/0) نمره قرار میگیرد. اگرچه در این بخش باید انتقاد وارد بر نحوهی سنجش تحصیلی در مدارس و دانشگاهها را نیز مدنظر قرار داد، چراکه شیوهی امتیازدهی در مراکز آموزشی ما بهگونهایست که نهتنها بین نمرهی 20، 19، 18 و 17 تفاوت فاحش وجود دارد، بلکه در سالهای متوالی، شاهد آن هستیم که اختلاف بین شاگرد اول و دوم کلاسها در مدارس مختلف در حد یکصدم (01/0) نمره است. آیا بهراستی سیستم سنجش مدارس ما بهگونهای است که بتواند تا این حد، دقت عمل بهخرج دهد و آن را نیز معیار رتبهبندی قرار دهد؟
 
ترس از والدین

 

 

در هر دو قشر پسر و دختر، سبب بالا رفتن حساسیت و اضطراب امتحان میشود. البته نباید ترس از والدین را امری منفی تلقی کنیم بلکه گاهی به خاطر دید مثبت والدین نسبت به فرزندانشان و برای ایجاد روحیه، انتظارات قابلتوجهی از فرزندانشان عنوان میکنند و دانشآموز نه از پدر و مادر خود بلکه از برآورده نشدن انتظار آنان، ترس و هراس و اضطراب دارد و در حین امتحان یا آزمون با هر اشتباه کوچک یا ناکامی در بهدست آوردن پاسخ سؤالات، به یاد انتظار و امید والدین خود افتاده و اضطرابش را بیشتر میکند. در آزمون سراسری، این اضطراب همراه با فشار بسیار زیاد است و به نظر، تعداد دخترانی که در این چرخهی معیوب انتظار و اضطراب گرفتار میشوند، بسیار بیشتر است.
 
رقابتهای منفی و مخرب 

 

 

در مدارس، نمرات و امتیازهای امتحانات را بیش از حد در نظر افراد برجسته میکنند. گویی نمره و رتبه و امتیاز امتحان تنها معیار برای شناسایی برتری افراد نسبت به هم میباشد. این عامل نیز بر اثر مقایسهی پدر و مادران بین فرزندان و اقوام ایجاد میشود و همچنین در مدارسی که نمرات و رتبهها و امتیازات افراد در معرض دید همگان قرار میگیرد یا توسط معلم در کلاس خوانده میشود، بیشتر است. در هر صورت، توجه و تأثیرپذیری از چنین جوی، فقط و فقط استرس و اضطراب فرد را در هنگام مواجهه با آزمون، بیشتر میکند و تأثیر چندان مثبت و همهگیری نخواهد داشت.
 
ایدهآل گرایی در مورد امتحان

 

 

علت‌‌ مهم تشدید اضطراب و استرس امتحان است چراکه وقتی دانشآموز اینگونه فکر میکند که نمرهی 19 یا 18 فایدهای ندارد و فقط 20 ارزش دارد و بدتر از آن، کسب نمرهای غیر از 20، دیگر پایان راه و غیرقابل جبران است. اهمیت یک امتحان معمولی و داخل کلاسی را صدچندان میکند و همین باعث اضطراب روزافزون میشود و فرد از آن پس، توانایی رویارویی بدون اضطراب با یک امتحان کوچک را هم ندارد، بنابراین تغییر نوع نگرش به امتحان میتواند دستکم عوامل ایجاد اضطراب را کمتر کند.
 
تجربیات منفی گذشته 

 

 

سبب میشود تا فرد موفقیتهای قبلی خود را در آزمون و امتحان، تصادفی و شانسی تلقی کند و احتمال وقوع دوبارهی آن را محال بداند و بالعکس، احتمال وقوع ناکامیهای قبلی خود را در امتحانات، حتمی و قطعی تصور کند. در هر صورت مواجهه با امتحان جدید همراه استرس و اضطراب خواهد بود. در راهکارهای رفع اضطراب در مورد شیوهی تغییر اینگونه افکار مخرب سخن به میان خواهیم آورد.
 
وابستگی به نمره و تحصیل

 

 

باز هم جامعه، خانواده و مدرسه باعث و بانی ایجاد چنین تصوراتی هستند. تصور قبول نشدن در کنکور، مردودی و عقبافتادگی در تحصیل و مدرکگرایی و وابسته کردن موفقیت، سرنوشت و خوشبختی به تحصیل و مدرک دانشگاهی، از دلایلی است که مسیر مدرسه، کنکور و دانشگاه را همواره سرشار از اضطراب کرده است، در حالی که اگر تحصیل و مدرک دانشگاهی و رتبهی علمی را نیز مانند دیگر کمالات بدانیم، نهتنها بسیاری از دانشآموزان، سادهتر این راه را طی میکنند بلکه تحصیلکردههایی خواهیم داشت که از سلامت روانی و فکری بیشتری برخوردار خواهند بود. در هر صورت، هریک از عوامل بهتنهایی یا با وابستگی به دیگر عوامل و شرایط امتحان، آزمون و کنکور را همراه با اضطراب میکنند

 

 

اولین راه حذف این اضطراب زائد و مخرب، تغییر برخی افکار و رفتار است که اگرچه ساده به نظر میرسد اما بسیار مفید و کارساز است. پیشنهاد میکنیم در هر شرایطی که هستید، برای بهبود عملکرد خود در زندگی و آزمونها و امتحانات، پیشنهادات زیر را عملی کنید:

 
پیشگیری از اضطراب

 

 

● رژیم غذایی مناسب: تغذیهی صحیح، عامل بسیار مهمی در پیشگیری از اضطراب است. تغذیهی متنوع، کاهش مصرف نمک، کافئین و شیرینی و غذاهای پرچرب و استفادهی دائمی از میوه و سبزیجات و غلات و نوشیدن آب و آهسته خوردن غذا و حفظ وزن مناسب میتواند از ایجاد و تشدید اضطراب جلوگیری کند.

 

 

● ورزش منظم: تحرک و ورزش میتواند تمام مراحل درمان اضطراب را تحت تأثیر قرار دهد. محققان اعلام کردهاند پیادهروی تند و سریع به مدت چهل دقیقه در روز، میزان اضطراب را بهطور متوسط تا 14درصد کاهش میدهد.

 

 

● اجتماعی بودن: تشدید اضطراب با گوشهگیری و تنهایی و افکار منفی و مخرب همراه است. حضور در بین جمع خانواده و دوستان میتواند علاوهبر جلوگیری از تشدیداضطراب، بهطور کلی آن را از بین ببرد. حتی توصیهشده در کنار کودکان و بچههای کوچک باشید تا نگرانیهایتان را از یاد ببرید.

 

 

● شوخی و خنده: محققان میگویند خنده، جریان خون به مغز را افزایش میدهد و آندروفین (هورمون شادی بخش) در مغز آزاد میشود و سطح هورمونهای استرسزا در خون پایین میآید. خنده از مهمترین و سالمترین پادزهرهای فشار روانی است، پس همیشه لبخند بزنید و بخندید.
 
● به اکنون بیندیشید: به تمام کارهایی که در حال حاضر انجام میدهید، علاقه نشان دهید و از انجام آنها لذت ببرید و در عین حال منتظر باشید با توجه به کیفیت کارهای حال حاضرتان، به آرزوها و اهداف آیندهتان دست یابید. رها کردن اکنون و غرق شدن در آرزوها و اهداف آینده، نهتنها نگرانی و اضطراب ایجاد میکند بلکه طعم زیبای اکنون را هم از بین میبرد و بسیاری از کارها، پوچ و خستهکننده به نظر میرسند.

 

 

● گوش دادن به موسیقی ملایم: موسیقی آرام باعث آهسته کردن ضربان قلب و کاهش سطح اضطراب میشود.

 

 

● افزایش اعتمادبهنفس: این ویژگی شخصیتی سبب میشود افراد در مواجهه با مشکلات و رخدادها، تمام توانایی، استعداد و تلاش خود را برای غلبه بر آنها بهکار گیرند. افرادی که اعتمادبهنفس کمتری دارند، حتی به فکر استفاده از تواناییهایشان هم نمیافتند.

 

 

●  آمادگی برای موقعیتهای تنشزا: لازم است افراد در مورد موقعیتهای فشارآور و اضطرابزا اطلاعات کسب کنند و از همه مهمتر باید بیاموزند که در چنین شرایطی، فکر خود را از ترس و نگرانی دور کرده و از ذهن و قدرت تمرکز آن در جهت بهبود انجام کار کمک بگیرند.

● مراجعه به پزشک: مسلماً مشورت با پزشک، مهمترین کاری است که باید انجام گیرد و میتواند در همان ابتدا از شدت اضطراب کاسته و یا عامل اصلی آن را شناسایی کند.
 
مقابله با اضطراب امتحان 

 

 

برای کاهش و برطرف کردن اضطراب امتحان، علاوهبر آنچه که در بالا ذکر شد، فعالیتهای دیگری نیز مورد نیاز است که در انتها در اینباره بحث میکنیم.

 

 

● تخلیهی انرژی قبل از امتحان: بسیاری از دانشآموزان و داوطلبان روز قبل از امتحان وقتی مطالعهی خود را تمام میکنند، با اینکه توان و انرژی دارند، بیکار مینشینند و با فکر و خیال منفی، خود را آزار میدهند. اگرچه برخی هم با تکرار دوباره و چندبارهی درسها تا دیروقت خود را خسته میکنند اما هر دو کار، فقط نگرانی و استرس را بیشتر میکند. بهترین کار پس از اتمام مطالعه، کمی نرمش و فعالیت بدنی است تا هم انرژی شما صرف کاری غیر از فکر منفی شود و هم کمی خسته شوید تا زودتر بخوابید و صبح برای امتحان و آزمون آماده باشید.

 

 

● شناسایی نوع و موقعیت امتحان: لازم است که شما موقعیت و محل آزمون و امتحان خود را از قبل شناسایی کنید و سپس با توجه به شیوهای که قرار است امتحان دهید، خود را بیازمایید. یعنی بهطور مثال اگر قرار است آزمونی از چند درس بهصورت تستی یا تشریحی بدهید، نمونه سؤالاتی از سالهای قبل بیابید و از آنها در شرایط مشابه زمانی، از خود آزمون بگیرید؛ در همان ساعتی از شبانهروز که قرار است امتحان دهید و در همان مدتزمانی که به شما فرصت خواهند داد. به این ترتیب، شیوهی آزمون دادن را میآموزید و شرایط امتحان برای شما اضطراب کمتری خواهد داشت.

 

 

● گویشها و تلقینات مثبت: متأسفانه افراد مضطرب، دائم حرفها و پیشبینیهای منفی دارند. از قبل امتحان، نتیجهی بدی برای خود پیشبینی میکنند. حدس میزنندسؤالات سخت باشد، وقت کم بیاورند، معلم یا پدر و مادر پس از امتحان با آنان برخورد بد کنند و… تجربه نشان میدهد حتی بسیاری از رتبههای خیلی خوب در آزمون سراسری هم برای جلوگیری و پیشگیری از اضطراب آزمون در یک ماه آخر، هر شب دقایقی را با خود خلوت میکردهاند و به خود تلقین میکردند که: « روز امتحان، در نهایت آرامش امتحان خواهم داد، روز خوب و موفقی برای من خواهد بود» پس اگر دوست دارید اضطراب شما در حین امتحان کمتر شود، پیشبینی و تلقینهای مثبت داشته باشید.

 

 

● عجله نداشته باشید: عدهای هم با ترس از کمبود زمان در جلسهی آزمون، در نهایت استرس و اضطراب حاضر میشوند. این امر سبب عجله و اضطراب دائمی میشود و فرد در نهایت بیدقتی آزمون میدهد و در نتیجه تعداد غلطهای او زیاد میشود. برای برطرف کردن این مشکل، فرد باید در منزل به اختیار، سرعت عمل خود را در پاسخگویی کنترل کرده و تا حد معقول، پایین بیاورد. از همه مهمتر، کمتر به زمان توجه کند تا اضطراب لحظه و ثانیه و دقیقه به ذهنش غلبه نکند. این افراد ذاتاً سریع هستندو کمتر پیش میآید که وقت کم بیاورند اما وسواس زمان، نتایجشان را تحتالشعاع قرار میدهد.

 

 

● افکار و نگرشهای خود را نسبت به امتحان ویرایش کنید: افرادی که با اضطراب در جلسات امتحان حاضر میشوند، علیرغم این که خوب فعالیت کردهاند اما متأسفانه به دلیل استرس و اضطراب امتحان و افت تمرکز در جلسهی امتحان، نتایج خوبی نمیگیرند. اگر این افراد نگرش خود را به رقابت، تحصیل، مدرک و سرنوشت تغییر دهند و تمام موجودیت و شخصیت خود را به نمرهی امتحان و رتبهی کنکور گسترش ندهند و با نگرشی معقول در جلسهی امتحان ظاهر شوند، به دلیل تلاشهایشان حتماً نتیجهی مطلوب خواهند گرفت. پس باید بدانیم اضطراب امتحان فقط باعث میشود، تلاشهای ما بیثمر بماند و هیچ سود دیگری برای ما نخواهد داشت.

 

 

● مدیریت روحی و روانی در جلسهی امتحان: مهمترین لطمهی اضطراب، زمانی مشاهده میشود که فرد در برخورد با چند سؤال سخت و یا عدم پاسخگویی به چند سؤال یک درس (که فقط فکر میکرده در آن درس بسیار توانمند است) دچار اضطراب میشود و مدیریت روحی و روانی خود را از دست میدهد و در ادامه، تمام سؤالات و درسهای دیگر را هم بسیار بد پاسخ میدهد

 

باید یاد بگیریم که به خود و دانستههایمان ایمان داشته باشیم و بدانیم که در تمام امتحانات و آزمونها نمیتوان به تمام سؤالات پاسخ داد. این عدم پاسخگویی نشاندهنده‌‌ی ناتوانی ما نیست. بعضی سؤالات برای همه سخت هستند. در چند سال اخیر در کنکور سراسری، بهندرت درصد 100 را میتوان در کارنامهی نفرات برتر دید. پس لازم نیست ما به تمام سؤالات پاسخ بدهیم. این اتفاق نباید روح و روان ما را به هم بریزد.

● انتظارات دیگران: اگرچه برای همه مهم است که دیگران دربارهی آنان چگونه می‌‌اندیشند

 

 

جلال سلیمی ( مشاور تحصیلی )

 

 

 

تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب کنکور100 (سایت کنکوری ها)، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت ما هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور100 نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد .

 

 

مشاوره کنکور

 

 

تاریخ : جمعه 20 شهریور 1394 زمان : 17:01 توسط : رضا اصغري
:: نظرات
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
کد امنیتی رفرش
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir